Szanowny Czytelniku


I. Zasady korzystania ze strony internetowej Portal "wiat Czarnego Teriera" oraz polityka prywatnoci

Informacje oglne

Niniejszy dokument opisuje warunki funkcjonowania oraz korzystania ze strony internetowej "wiat Czarnego Teriera" dostpnej pod adresem www.swiatczarnegoteriera.pl (zwanej dalej Portalem "wiat Czarnego Teriera") oraz przedstawia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osb przegldajcych zasoby Portalu "wiat Czarnego Teriera" (zwanych dalej Uytkownikami).

Portal "wiat Czarnego Teriera" jest stron prywatn o charakterze hobbystycznym udostpnian za darmo za porednictwem sieci Internet (hosting strony zapewnia zewntrzny dostawca - home.pl S.A.), ktra suy darmowej popularyzacji wiedzy poruszajcej podstawowe zagadnienia zwizane z psem oraz jego roli i miejsca w spoeczestwie, ze szczeglnym uwzgldnieniem wiedzy z zakresu kynologii, psa rasowego i rasy czarny terier rosyjski. Portal "wiat Czarnego Teriera" przeznaczony jest dla mionikw psw, ktrzy poszukuj informacji dla wasnych, niekomercyjnych potrzeb. Portal "wiat Czarnego Teriera" zosta podzielony na bloki tematyczne, ktre uatwiaj nawigacj i odszukanie interesujcego Uytkownika tematu.

Uytkownik korzystajc w jakikolwiek sposb z Portalu "wiat Czarnego Teriera" akceptuje zasady zawarte w zasadach korzystania ze strony internetowej Portal "wiat Czarnego Teriera", polityce prywatnoci, polityce plikw cookies, ktre znajduj si w danym dokumencie. Jeli Uytkownik nie zgadza si z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie, powinien opuci stron Portalu "wiat Czarnego Teriera".

Wasno intelektualna i prawa autorskie

Portal "wiat Czarnego Teriera" i opublikowane na jego amach utwory, znaki towarowe, bazy danych, grafiki, zdjcia, rysunki, tabele (zwane dalej Materiaami), a take ich wybr i zestawienie w Portalu "wiat Czarnego Teriera", podlegaj ochronie przewidzianej w obowizujcych w tym zakresie przepisach prawa tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z pn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z pn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wasnoci przemysowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z pn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z pn. zm.).

Baz Portalu "wiat Czarnego Teriera" stanowi Materiay autorstwa Redakcji Portalu "wiat Czarnego Teriera". S to Materiay opracowywane zgodnie z zaoeniem tematycznym strony Portalu "wiat Czarnego Teriera" i stanowi wasno Portalu "wiat Czarnego Teriera", ktry dysponuje wszelkimi prawami do tych Materiaw.

Ponadto na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" publikowane s wybrane Materiay pozyskane od Uytkownikw, ktrzy udostpnili te Materiay Portalowi "wiat Czarnego Teriera", przesyajc je za pomoc poczty elektronicznej (e-mail) i wyrazili zgod na ich publikacj na amach strony Portalu "wiat Czarnego Teriera". Materiay te prezentowane s na stronie Portalu "wiat Czarnego Teriera" na podstawie stosownych umw zawartych z tymi Uytkownikami lub na podstawie obowizujcych w tym zakresie przepisw prawa.

Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" szanuje prawo do wasnoci intelektualnej i zobowizuje si publikowa udostpnione Materiay tylko i wycznie na stronie Portalu "wiat Czarnego Teriera" oraz nie bdzie tych Materiaw nikomu udostpnia.

Wszystkie udostpnione przez Uytkownikw Materiay publikowane s na stronie Portalu "wiat Czarnego Teriera" nieodpatnie i s zaopatrzone w stosowne podpisy zawierajce imi i nazwisko autora Materiaw oraz link do indywidualnej strony internetowej autora Materiaw (o ile j posiada i wyrazi tak wol).

Udostpniajc Materiay Portalowi "wiat Czarnego Teriera" Uytkownik jednoczenie owiadcza, e przedmiotowe Materiay s wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszcze osb trzecich, oraz e posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowizujcymi przepisami prawa, a w szczeglnoci majtkowe prawa autorskie, ktre umoliwiaj Uytkownikowi udostpnienie tych Materiaw, bez adnych przeszkd i zgodnie z prawem Portalowi "wiat Czarnego Teriera".

Moment przekazania Materiaw przez Uytkownika Portalowi "wiat Czarnego Teriera" za pomoc poczty elektronicznej (e-mail) jest rwnoznaczny z wyraeniem zgody na bezterminow publikacj tyche Materiaw na amach Portalu "wiat Czarnego Teriera".

Nazwy handlowe, nazwy produktw, rozwiza lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej Portalu "wiat Czarnego Teriera" stanowi zarejestrowane znaki towarowe i/lub s zastrzeone przez ich wacicieli i zostay uyte wycznie w celach informacyjnych.

Uytkownicy Portalu "wiat Czarnego Teriera" mog korzysta z zawartoci Portalu "wiat Czarnego Teriera" tj. wszelkich Materiaw w nim zamieszczonych, wycznie w ramach dozwolonego uytku przewidzianego w w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z pn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z pn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wasnoci przemysowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z pn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z pn. zm.). W szczeglnoci niedopuszczalne jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, publikowanie, powielanie itp. za pomoc jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej Materiaw ze stron Portalu "wiata Czarnego Teriera" we fragmentach lub caoci, bez pisemnej zgody Redakcji Portalu "wiat Czarnego Teriera" lub odrbnej zgody autorw udostpnionych Portalowi "wiat Czarnego Teriera" Materiaw.

Odnoniki do stron internetowych opublikowane na stronie Portalu "wiat Czarnego Teriera"

Portal "wiat Czarnego Teriera" zawiera odnoniki do innych stron internetowych osb trzecich. Portal "wiat Czarnego Teriera" nie ponosi odpowiedzialnoci za treci publikowane na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatnoci i plikw cookies obowizujce na tych stronach. Odnoniki do innych stron internetowych osb trzecich opublikowane na amach strony Portalu "wiat Czarnego Teriera" zostay umieszczone na amach strony Portalu "wiat Czarnego Teriera" jedynie w charakterze informacyjnym i nie jest to rwnoznaczne z udzieleniem poparcia Portalu "wiat Czarnego Teriera" dla treci publikowanych na tych stronach oraz nie stanowi rekomendacji dla okrelonego podmiotu (o ile stosowny dopisek przy takim odnoniku nie informuje inaczej).

Zastrzeenie dotyczce poj medycznych

Niektre z Materiaw opublikowanych na amach Portalu "wiat Czarnego Teriera" zawieraj informacje dotyczce chorb psw, ich profilaktyki oraz leczenia. Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" uprzedza, i opublikowane Materiay zostay opracowane w dobrej wierze, zgodnie z wiedz i dowiadczeniem zespou redakcyjnego Portalu "wiat Czarnego Teriera" lub Uytkownikw (wymienionych z imienia i nazwiska w Materiaach), ktrzy w wikszoci przypadkw nie posiadaj stosownego wyksztacenia weterynaryjnego i/lub zootechnicznego. Autorzy najczciej opieraj si jedynie na zebranych materiaach wasnych i dostpnej literaturze, std te Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" nie jest w stanie zagwarantowa penej rzetelnoci, ani aktualnoci informacji widniejcych w tych Materiaach. Uytkownik przegldajc opublikowane Materiay powinien mie wiadomo, i wszelkie informacje zawarte na Portalu "wiat Czarnego Teriera" mog by przedstawione w formie niepenej, skrconej lub mog by przedawnione. Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialnoci za sposb wykorzystania zawartych w Materiaach treci przez Uytkownikw Portalu "wiat Czarnego Teriera".

Materiay dotyczce medycyny i profilaktyki weterynaryjnej oraz tematw pokrewnych nie mog by traktowane, jako porada medyczna, ani jako opinia medyczna. Materiay te nie mog stanowi podstawy do samodzielnego stawiania diagnozy, a tym bardziej podejmowania leczenia psa. Ich przesaniem jest jedynie nawietlenie oglnych zarysw poruszanych problemw, w celu zachcenia Uytkownika do stosowania profilaktyki zdrowotnej i uczulenia na pewne objawy, ktre powinny zaniepokoi i skoni Uytkownika do odwiedzenia z psem lekarza weterynarii.

Zastrzeenie dotyczce poj prawnych

Niektre z Materiaw opublikowanych na amach Portalu "wiat Czarnego Teriera" zawieraj informacje dotyczce aspektw prawnych. Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" uprzedza, i opublikowane Materiay zostay opracowane zgodnie z wiedz i dowiadczeniem zespou redakcyjnego Portalu "wiat Czarnego Teriera" lub Uytkownikw (wymienionych z imienia i nazwiska w Materiaach), ktrzy w wikszoci przypadkw nie posiadaj stosownego wyksztacenia prawniczego. Autorzy najczciej opieraj si jedynie na zebranych materiaach wasnych, dostpnej literaturze i obowizujcych przepisw prawa, std te Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" nie jest w stanie zagwarantowa penej rzetelnoci, ani aktualnoci informacji widniejcych w tych Materiaach. Uytkownik przegldajc opublikowane Materiay powinien mie wiadomo, i wszelkie informacje zawarte na Portalu "wiat Czarnego Teriera" mog by przedstawione w formie niepenej, skrconej lub mog by przedawnione. Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialnoci za sposb wykorzystania zawartych w Materiaach treci przez Uytkownikw Portalu "wiat Czarnego Teriera".

Materiay dotyczce prawa oraz tematw pokrewnych nie mog by traktowane, jako porada prawna, ani jako opinia prawna. Materiay te nie mog stanowi podstawy do samodzielnego podejmowania dziaa z zakresu prawa. Ich przesaniem jest jedynie nawietlenie oglnych zarysw poruszanych zagadnie prawnych, w celu przyblienia Uytkownikowi pewnych tematw natury prawnej. W kwestiach natury prawnej Uytkownik zawsze powinien szuka porady u profesjonalnie wykwalifikowanego i przygotowanego do penienia takiej funkcji prawnika.

Zastrzeenie dotyczce opublikowanych wynikw z wystaw psw rasowych

Wszelkie informacje dotyczce wynikw z wystaw psw rasowych organizowanych pod patronatem Zwizku Kynologicznego w Polsce (ZKwP) lub pod patronatem Zwizkw Kynologicznych zrzeszonych (wsppracujcych) z Midzynarodow Organizacj Kynologiczn (FCI) zbierane s przez Redakcj Portalu "wiat Czarnego Teriera" lub Uytkownikw Portalu "wiat Czarnego Teriera", ktrzy nastpnie przekazuj je do Redakcji Portalu "wiat Czarnego Teriera" i pochodz one bezporednio z:

  • tablic informacyjnych umieszczonych przy ringach oceny rasy;

  • oficjalnych stron internetowych Oddziaw ZKwP;

  • oficjalnych stron internetowych Zwizkw Kynologicznych - czonkw i wsppracujcych z FCI;

  • klubw rasy czarny terier rosyjski krajw - czonkw i wsppracujcych z FCI;

  • katalogw powystawowych publikowanych przez Oddziay ZKwP lub krajw - czonkw i wsppracujcych z FCI.

Przypominamy, e Oddziay ZKwP oraz zagraniczne organizacje przynalece do FCI publikuj katalogi powystawowe i/lub osoby wyznaczone przez organizatora danej wystawy psw umieszczaj wyniki z wystaw bezporednio na tablicach informacyjnych znajdujcych si przy ringach wystawowych, co czyni wyniki z wystaw danymi oglnodostpnymi i jawnymi, ktre na amach Portalu "wiat Czarnego Teriera" te mog by publikowane.

Na amach strony Portalu "wiat Czarnego Teriera" publikowane s tylko i wycznie wyniki z wystaw dla rasy czarny terier rosyjski ze szczeglnym uwzgldnieniem tych wynikw wystaw, w ktrych udzia bray psy/suki urodzone pod patronatem ZKwP lub psy/suki sprowadzone do Polski i zarejestrowane w ZKwP.

Ze wzgldu na mnogo organizowanych w caym roku kalendarzowym wystaw psw rasowych oraz biorc pod uwag przepyw informacji (czsto utrudniony), dopuszczamy moliwo zaistnienia niezamierzonych pomyek. Kady Uytkownik ma prawo do korekty opublikowanego wyniku, ktra dokonywana jest przez Redakcj Portalu "wiat Czarnego Teriera" tak szybko, jak to tylko jest moliwe. W przypadku zauwaenia bdu dotyczcego wyniku uzyskanego przez psa/suk Uytkownika lub w przypadku braku rezultatu (przy imieniu i przydomku psa/suki widoczny znak zapytania "?") prosimy o kontakt w celu dokonania korekty/uzupenienia wyniku. Informacje mona nadsya drog e-mailow. Jednoczenie informujemy, e dokadamy wszelkich stara, aby widoczne na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" rezultaty z wystaw psw rasowych byy pene i poprawne, a zauwaone bdy staramy si niezwocznie korygowa. Nie moemy jednak wykluczy istnienia niezamierzonych pomyek, std te opublikowane na amach strony Portalu "wiat Czarnego Teriera" wyniki z wystaw maj jedynie nieoficjalny (informacyjny) charakter i Portal "wiat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialnoci za zaistniae bdy i niecisoci.

Uytkownik analizujc treci widoczne w wynikach z wystaw psw rasowych powinien by ostrony. Jeli z jaki powodw Uytkownik jest zainteresowany wynikiem z wystawy konkretnego zwierzcia, dla ktrego wynik zosta opublikowany w wynikach wystaw, to w celu zweryfikowania poprawnoci wyniku powinien bezporednio skontaktowa si z wacicielem tego zwierzcia.

W celu uzyskania oficjalnych wynikw z interesujcej Uytkownika wystawy powinien si on skontaktowa z Oddziaem ZKwP organizujcym dan wystaw (w przypadku wystaw organizowanych w Polsce) lub ze stosown zagraniczn organizacj kynologiczn organizujc dan wystaw (w przypadku wystaw organizowanych poza Polsk). Dostp do internetowych stron poszczeglnych Oddziaw ZKwP znajduje si TUTAJ, a do zagranicznych organizacji kynologicznych posiadajcych strony internetowe TUTAJ.

Wyczenie odpowiedzialnoci

Redakcja Portalu "wiat Czarnego Teriera" dokada wszelkich stara, aby zawarto wszystkich stron Portalu "wiat Czarnego Teriera" bya merytorycznie i informacyjnie rzetelna. Jednake jestemy tylko zespoem ludzi, a w myl powiedzenia "myli si jest rzecz ludzk" liczymy si z moliwoci zaistnienia niezamierzonych pomyek, dlatego te owiadczamy, e nie gwarantujemy aktualnoci, poprawnoci i kompletnoci Materiaw, ani wiarygodnoci informacji, rad, opinii, owiadcze, rysunkw, baz danych, zestawie lub innych informacji wywietlanych na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" zawartych w tyche Materiaach. Dopuszczamy rwnie moliwo zaistnienia bdw merytorycznych i bdw pisowni, brakw oraz innych niecisoci widocznych w tych Materiaach. Dlatego te nie ponosimy odpowiedzialnoci za opublikowane na amach Portalu "wiat Czarnego Teriera" Materiay, ani nie ponosimy odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty finansowe, techniczne i inne, spowodowane przegldaniem i uytkowaniem strony Portalu "wiat Czarnego Teriera".

Kady Uytkownik akceptuje, i przegldanie zasobw Portalu "wiat Czarnego Teriera" oraz opieranie si na Materiaach zawartych na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" stanowi dziaanie na wasne ryzyko.

W celu popularyzacji wiedzy na najwyszym poziomie bdziemy wdziczni wszystkim Uytkownikom, ktrzy po zauwaeniu bdw niezwocznie poinformuj nas o tym wysyajc wiadomo na nasz adres e-mailowy.

II. Polityka plikw cookies

Zgodnie z Ustaw o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektrych innych ustaw z dnia 16 listopada 2012 r., Art. 173 informujemy, e z dniem 22 marca 2013 roku wesza w ycie nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, znana rwnie jako "ustawa cookies", ktra naoya na wacicieli serwisw internetowych obowizek informowania internautw o wykorzystywaniu plikw cookies. Poniewa na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" znajduj si liczniki wykorzystujce pliki cookies, to dostosowujc si do nowelizacji ustawy umieszczamy na stronie gwnejPortalu "wiat Czarnego Teriera" zwanej "Index" nagwek nastpujcej treci:

"Szanowni Pastwo, w celu wiadczenia usug na najwyszym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie dotyczcych cookies oznacza, e bd one zamieszczane w Pastwa urzdzeniu kocowym. Jeli nie wyraaj Pastwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przegldarki internetowej."

Podczas wizyty Uytkownika na Portalu "wiat Czarnego Teriera" automatycznie zbierane s tylko informacje dotyczce danej wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przegldarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalaj na jednoznaczne zidentyfikowanie danego Uytkownika, a jedynie su do opracowywania informacji o danych demograficznych (statystyki) odwiedzajcych stron Portalu "wiat Czarnego Teriera" Uytkownikw (np. ilo odwiedzin dziennie, kraje z jakich nastpiy wejcia na stron, uywane przegldarki itp.). Informacje te pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy korzystaj z zasobw Portalu "wiat Czarnego Teriera", a to z kolei umoliwia Redakcji Portalu "wiat Czarnego Teriera" ulepszanie jego struktury i zawartoci. Redakcji Portalu "wiat Czarnego Teriera" nie udostpnia danych powizanych z plikami cookies adnym podmiotom zewntrznym.

Zgodnie z nowelizacj ustawy kady internauta moe wyrazi zgod na zapisywanie cookies na swoim urzdzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposb opisany powyej poprzez odpowiednie ustawienia przegldarki internetowej, z ktrej korzysta, tj. ustawienia przegldarki pozwalajce na akceptacj cookies lub odpowiednio brak zmiany takich ustawie ju istniejcych po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgod na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Portal "wiat Czarnego Teriera" cookies w sposb opisany powyej. Aby nie otrzymywa cookies naley skorzysta z opcji przegldarki internetowej wykorzystywanej do poczenia z serwisem i wybra opcj automatycznego odrzucania cookies.

Ruch na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" jest monitorowany przez statystyki AWStats, Flag Counter oraz liczniki.org. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularnoci korzystania z Portalu "wiat Czarnego Teriera". Korzystajc ze strony Portalu "wiat Czarnego Teriera" Uytkownik zapoznajc si z powyszym komunikatem wyraa zgod na analizowanie swoich danych przez AWStats, Flag Counter oraz liczniki.org w celach tu opisanych. Jeli Uytkownik nie wyraa zgody na analizowanie swoich danych przez AWStats, Flag Counter oraz liczniki.org w celach tu opisanych, to powinien zmieni ustawienia swojej przegldarki lub opuci stron Portalu "wiat Czarnego Teriera".

Jednoczenie informujemy e Portal "wiat Czarnego Teriera" nie odpowiada za zawarto plikw cookies wysyanych przez inne strony internetowe, do ktrych linki umieszczone s na stronach Portalu "wiat Czarnego Teriera" i Uytkownik wchodzc na takie strony robi to na wasne ryzyko, a po przejciu na takie strony powinien zapozna si z polityk cookies obowizujc na tych stronach.


W przypadku pyta jestemy do dyspozycji. Kady Uytkownik moe si skontaktowa z Redakcj Portalu "wiat Czarnego Teriera" wysyajc wiadomo na nasz adres e-mailowy.

Dane osobowe i kontaktowe uzyskane poprzez korespondencj e-mailow z Uytkownikami nie s gromadzone i przechowywane przez Redakcj Portalu "wiat Czarnego Teriera" i w adnym przypadku nie s przekazywane osobom lub podmiotom trzecim - su jedynie do udzielenia odpowiedzi na wysane zapytanie. Uytkownik wysyajc wiadomo drog e-mailow jednoczenie wyraa zgod na udzielenie przez Redakcj Portalu "wiat Czarnego Teriera" odpowiedzi w mailu zwrotnym.

Przestrzegamy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych).


Copyright by wiat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdj, grafiki, treci i innej zawartoci Portalu wiata Czarnego Teriera . bez zgody waciciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy