O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Objaśnienia skrótów i tytułów używanych na wystawach w Polsce

 

FCI - FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna, która zrzesza Krajowe Związki Kynologiczne (po jednym z kraju) z różnych stron Świata. Do FCI należy m.in. ZKwP. FCI sprawuje pieczę nad normalizacją międzynarodowej hodowli psa rasowego. Zatwierdza i ogłasza standardy ras, wytycza kierunki rozwoju i hodowli psa rasowego, a także patronuje wystawom międzynarodowym, zawodom agility, zawodom prób pracy, wyścigom chartów i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych. Prowadzi również repertorium psów rasowych. Dodatkowo każdy hodowca zrzeszony w związku należącym do FCI ma prawo wystąpić z wnioskiem do FCI o zatwierdzenie swojego przydomka hodowlanego w tej organizacji, dzięki temu zyskuje on miano unikalnego i jedynego o takiej nazwie. FCI prowadzi również spis i dysponuje wykazem wszystkich sędziów z uprawnieniami FCI, którzy mogą sędziować na wystawach pod patronatem FCI we wszystkich krajach członkowskich. FCI wydaje również swój kwartalnik kynologiczny w 4 językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim). Więcej TUTAJ.

 

ZKwP - ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

Związek Kynologiczny w Polsce jest organizacją zrzeszającą hodowców i miłośników psów rasowych, powołaną do życia dnia 28 lipca 1938 roku. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Członkiem Związku może zostać każdy obywatel RP, który ukończył 16 lat i nie należy do żadnej innej polskiej organizacji kynologicznej. Jednym z podstawowych zadań Związku jest propagowanie "kultury posiadania psa rasowego", odpowiedniego stosunku do niego, a także doradztwo w kwestiach prawidłowego żywienia, wychowania, szkolenia, hodowli i pielęgnacji. Związek dba o hodowlę w czystości rasy i stałe podnoszenie poziomu uzyskiwanych zwierząt. Celom tym służą między innymi wystawy oraz szkolenia dla właścicieli i ich psów. Więcej TUTAJ.

 

PKR - POLSKA KSIĘGA RODOWODOWA

każdy pies/suka posiadający udokumentowane pochodzenie do trzeciego pokolenia wstecz i będący przedstawicielem rasy uznanej przez FCI ma prawo do otrzymania rodowodu i wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej - wpis ten następuje na podstawie metryki psa/suki otrzymanej od hodowcy danego psa/suki, w przypadku sprowadzenia psa/suki z zagranicy podstawą do wpisania psa/suki do PKR jest złożenie w Zarządzie Głównym międzynarodowego rodowodu psa wydanego przez Zarząd Główny państwa, z którego pochodzi pies/suka.

 

NR REJ.- NUMER REJESTRACYJNY

każdy pies/suka musi posiadać numer rejestracyjny swojego Oddziału ZKwP, który jest nadawany psu/suce w momencie rejestracji psa/suki w danym Oddziale ZKwP. 

 

KW - KSIĘGA WSTĘPNA

dla psów/suk, które nie mają udokumentowanego pochodzenia do trzeciego pokolenia wstecz i dla których jest otworzona Księga Wstępna ich właściciele mają prawo starać się o wpisanie psa/suki do tej Księgi.

 

HOD.- hodowca 

 

WŁ.- właściciel

 

IPO-I, II, III - Pies Obrończy I-II lub III stopnia 

 

KN-I , II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Norowania

 

KD-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Dzikarzy

 

KT-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Tropowców

 

KP-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Posokowców

 

Mł.Ch. - Młodzieżowy Champion Wystawowy

 

Ch. - Champion Wystawowy

 

G.Ch. - Grand Champion Wystawowy

 

Ch.Wet. - Champion Weteranów

 

C.I.B. (Champion International de Beauté dawniej Int.Ch.) - Międzynarodowy Champion Wystawowy - tytuł przyznawany rasom uznanym przez FCI, poddawanym i niepoddawanym próbom pracy

 

C.I.E. (Champion International des Expositions dawniej Int.Ch.) - Międzynarodowy Champion Wystawowy - tytuł przyznawany tylko rasom uznanym przez FCI i podlegającym próbom pracy wg wytycznych FCI

 

C.I.C. (Champion International de Course) - Międzynarodowy Champion Wyścigowy FCI - do tytułu tego uprawnione są jedynie uznane przez FCI rasy chartów z grupy 10

 

C.I.T. (Champion International de Travail)- Międzynarodowy Champion Pracy FCI - tytuł przyznawany tylko rasom uznanym przez FCI i podlegającym próbom pracy wg wytycznych FCI

 

C.I.B.T. (Champion International de Beauté et Travail) - Międzynarodowy Champion Piękności i Użytkowości - tytuł łączony przyznawany rasom uznanym przez FCI i podlegającym próbom pracy wg wytycznych FCI

 

C.I.B.P. (Champion International de Beauté et Performance) - Międzynarodowy Champion Piękności i Użytkowości - tytuł łączony, który zdobyć mogą jedynie uznane przez FCI rasy chartów z grupy 10

 

C.I.AG. (Champion International d’Agility) - Międzynarodowy Champion Agility FCI - tytuł przyznawany jest rasom uznanym przez FCI, poddawanym i niepoddawanym próbom pracy

 

C.I.O.B. (Champion International d’Obedience) - Międzynarodowy Champion Posłuszeństwa/Obedience FCI - tytuł przyznawany jest rasom uznanym przez FCI, poddawanym i niepoddawanym próbom pracy

 

Informacja o długości ogona: D - długi, K - krótki, S - szczątkowy

 

oceny przyznawane w klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt:

 

WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)


OBIECUJĄCY (OB)


MAŁO OBIECUJĄCY (MO)

 

oceny przyznawane w klasach młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów:

 

DOSKONAŁA (DOSK.)


BARDZO DOBRA (BDB)


DOBRA (DB)


DOSTATECZNA (DOST.)


DYSKWALIFIKUJĄCA (DSKW.)


NIE DO OCENY (NDO)

 

CWC - CERTYFIKAT NA KRAJOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO

o wniosek ten może ubiegać się pies/suka, który ma ukończone 15 miesięcy i został zgłoszony do klasy pośredniej (od 15 do 24 miesiąca), otwartej (od 15 miesiąca), użytkowej (od 15 miesiąca w Polsce nie dotyczy rasy czarny terier rosyjski) i championów (od 15 miesiąca) na wystawach rangi: międzynarodowej, krajowej, klubowej, championów. Sędzia ma prawo wg własnego uznania do przyznania tego wniosku psu/suce z lokatą pierwszą i oceną doskonałą z ww. klas.

Każdy kraj posiada własne przepisy określające warunki przyznania wniosku na championat krajowy. Spis warunków umożliwiających uzyskanie różnych championatów dla 60 krajów TUTAJ.

 

CACIB - CERTYFIKAT NA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI

o wniosek ten może ubiegać się pies/suka, który/a ma ukończone 15 miesięcy i został/a zgłoszony/a do klasy pośredniej (od 15 do 24 miesiąca), otwartej (od 15 miesiąca), użytkowej (od 15 miesiąca w Polsce nie dotyczy rasy czarny terier rosyjski) i championów (od 15 miesiąca) na wystawach rangi: międzynarodowej organizowanych pod patronatem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej - zrzeszającej poszczególne kraje). Po wyłonieniu zwycięzców poszczególnych klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów i przyznaniu im lokat pierwszych z oceną doskonałą (w Polsce również wnioskiem CWC) sędzia ma prawo wg uznania w drodze porównania wybrać jednego psa i sukę, któremu może przyznać wniosek CACIB.

 

Wniosek CACIB musi być oficjalnie zatwierdzony przez FCI, ale biuro FCI nie przesyła już listownie potwierdzonych wniosków CACIB na adres domowy, a w zamian uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Results", gdzie sukcesywnie publikowane są wszystkie wyniki z wystaw międzynarodowych, z których wnioski CACIB zostały przez biuro FCI potwierdzone i każda osoba zainteresowana wnioskiem może go sobie wydrukować. Zgodnie z regulaminem FCI każdy kraj członkowski po zakończeniu wystawy ma trzy miesiące na przesłanie sprawozdania z wystawy międzynarodowej zorganizowanej na swoim terenie do biura FCI.

 

RES. CACIB - RESERVE CACIB - REZERWOWY CERTYFIKAT NA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI

sędzia ma prawo wg własnego uznania do przyznania rezerwowego wniosku CACIB wówczas, gdy został przyznany w psach i/lub sukach wniosek CACIB. Do kolejnego porównania o ten wniosek wchodzi pies/suka z lokatą drugą oceną doskonałą z klasy, z której pochodzi zwycięski pies/suka (o ile taki jest). Ten pies/suka porównywany jest z pozostałymi psami/sukami z lokat I, ocenami doskonałymi i wnioskami CWC, które w pierwszym porównaniu nie zdobyły wniosku CACIB.

 

CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przyznany i przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa/suki, który/a otrzymał/a res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem o ile spełnione zostaną następujące warunki:

  • CACIB został przyznany psu/suce, który/a jest już Międzynarodowym Championem Piękności (tytuł potwierdzony przez FCI);

  • CACIB został przyznany psu/suce, który/a nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI;

  •  CACIB został przyznany psu/suce zbyt młodemu/ej (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł/a otrzymać ten tytuł;

  • CACIB został przyznany psu/suce, który/a w dniu wystawy spełniał/a warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (odpowiednie terminy i ilość przyznanych CACIB-ów). Oznacza to, iż dla ras nie podlegających próbom pracy pies/suka uzyskał/a 4 CACIB-y od 3 różnych sędziów, w 3 różnych krajach, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień, a w przypadku ras poddawanych próbom pracy (użytkowych i myśliwskich) 2 CACIB-y od dwóch różnych sędziów w 2 różnych krajach i minimalnym odstępie czasu 1 rok i 1 dzień;

  • przyznany CACIB został anulowany z jakiejkolwiek innej przyczyny.

Wniosek res. CACIB nie jest zamieniany na wniosek CACIB, w sytuacji gdy pies/suka, który/a go uzyskał/a posiada już tytuł C.I.B. Wniosek o zamianę res. CACIB na CACIB musi być skierowany do Biura FCI np. e-mailem: cacib@fci.be lub listownie lub faxem: +32 71 59 22 29. Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (do pobrania TUTAJ).

 

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY (ZW. MŁ.)

może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży (od 9 do 18 miesiąca) ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości.

 

NAJLEPSZY DOROSŁY PIES (NDP)

tytuł ten mogą otrzymać w każdej rasie, psy z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami oraz wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej (w Polsce nie dotyczy rasy czarny terier rosyjski) i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku ocenianych oddzielnie odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Przyjęto zasadę, iż na wystawach rangi międzynarodowa zdobywcy wniosku CACIB sędzia przyznaje również ten tytuł.

 

NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA (NDS)

tytuł ten mogą otrzymać w każdej rasie suki z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami oraz wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej (w Polsce nie dotyczy rasy czarny terier rosyjski) i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku ocenianych oddzielnie odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Przyjęto zasadę, iż na wystawach rangi międzynarodowa zdobywczyni wniosku CACIB sędzia przyznaje również ten tytuł.

 

ZWYCIĘZCA WETERAN (ZW. WET.)

może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie weteranów (od 8 roku życia) ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości.

 

NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ W RASIE (NMSZCZwR)

w porównaniu zwycięzców psa i suki z klasy młodszej szczeniąt z lokatą I i oceną wybitnie obiecującą sędzia w drodze porównania może wybrać Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie. Tytuł ten powinien być przyznany na każdej wystawie, na której w konkurencjach finałowych przewidziano wybór Najlepszego Szczenięcia Młodszego Wystawy (BIS Szczeniąt Młodszych).

 

NAJLEPSZE SZCZENIĘ W RASIE (NSZCZwR)

w porównaniu zwycięzców psa i suki z klasy szczeniąt z lokatą I i oceną wybitnie obiecującą sędzia w drodze porównania może wybrać Najlepsze Szczenię w Rasie. Tytuł ten powinien być przyznany na każdej wystawie, na której w konkurencjach finałowych przewidziano wybór Najlepszego Szczenięcia Wystawy (BIS Szczeniąt).

 

NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE (NJwR)

Najlepszy Junior w Rasie zostaje wyłoniony przez sędziego w wyniku porównania psa i suki z przyznanym tytułem Zwycięzca Młodzieży. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

 

NAJLEPSZY WETERAN W RASIE (NWwR)

Najlepszy Weteran w Rasie zostaje wyłoniony w wyniku porównania  psa i suki z przyznanym tytułem Zwycięzca Weteran. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

 

ZWYCIĘZCA RASY (ZR lub z języka angielskiego BOB - BEST OF BREED)

o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: Zwycięzca Młodzieży (pies i suka), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz Zwycięzca Weteran (pies i suka). Tytuł Zwycięzca Rasy przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. Po wybraniu Zwycięzcy Rasy sędzia wybiera Najlepszego Przedstawiciela Płci Przeciwnej (BOS) - o ile są. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.

 

NAJLEPSZY PRZEDSTAWICIEL PŁCI PRZECIWNEJ (z języka angielskiego BOS - BEST OF OPPOSITE SEX)

Najlepszego Przedstawiciela Płci Przeciwnej - BOS sędzia wybiera po wyłonieniu Zwycięzcy Rasy z pozostałych uczestników porównania. Jeśli Zwycięzcą Rasy został pies, to wówczas BOS musi trafić do suki (i odwrotnie). W przypadku braku zwierząt do porównania z płci przeciwnej tytuł nie jest przyznawany.

 

NAJLEPSZY PRZEDSTAWICIEL GRUPY (ZG lub z języka angielskiego BOG - BEST OF GROUP)

o tytuł ten konkurują na ringu honorowym psy/suki, które otrzymały tytuł Zwycięzcy Rasy, z poszczególnych ras zaliczanych do danej grupy FCI.

 

NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ MŁODSZE WYSTAWY (z języka angielskiego BABY BIS - BABY BEST IN SHOW)

o tytuł ten konkurują na ringu honorowym psy/suki, które otrzymały ocenę wybitnie obiecujący z lokatą pierwszą w klasie szczeniąt młodszych i tytuł Najlepszego Szczenięcia Młodszego w Rasie, z poszczególnych ras ocenianych na danej wystawie. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Szczenięcia Młodszego w Rasie.

 

NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ WYSTAWY (z języka angielskiego PUPPY BIS - PUPPY BEST IN SHOW)

o tytuł ten konkurują na ringu honorowym psy/suki, które otrzymały ocenę wybitnie obiecujący z lokatą pierwszą w klasie szczeniąt i tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie, z poszczególnych ras ocenianych na danej wystawie. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, to organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Szczenięcia w Rasie.

 

NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR WYSTAWY (NJW lub JBIS - z języka angielskiego JUNIOR BEST IN SHOW)

o tytuł ten konkurują na ringu honorowym psy/suki, które otrzymały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie młodzieży i tytuł Najlepszy Junior w Rasie. Wybory dokonywane są kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach (1,2,3,4) kolejno 4 psy. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, to organizator może w ostatnim dniu wystawy zorganizować porównanie zwycięzców poszczególnych dni.

 

NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN WYSTAWY (z języka angielskiego BIS VETERAN)

o tytuł ten konkurują na ringu honorowym psy/suki, które otrzymały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą i tytułem Najlepszego Weterana w Rasie. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, to organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Weterana w Rasie.

 

NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY (NPW lub z języka angielskiego BIS - BEST IN SHOW)

o tytuł ten konkurują na ringu honorowym psy/suki, które otrzymały tytuł Najlepszego Przedstawiciela danej Grupy. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, to o tytuł Najpiękniejszego Psa Wystawy konkurują zwycięzcy wszystkich 10 grup FCI. Organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpłatnych noclegów od dnia oceny na ringu do dnia finału dla wystawcy i psa, który zdobył tytuł Zwycięzca Grupy w innym dniu, niż odbywający się finał.

 

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU (MŁ. ZW. KL.)

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej sędzia ma prawo wg swojego uznania do przyznania tego tytułu psu/suce, którego/ą ocenił w klasie młodzieży na ocenę doskonałą i przyznał mu/jej lokatę pierwszą (liczba psów/suk startujących w klasie nie ma znaczenia).

 

ZWYCIĘZCA KLUBU (ZW. KL.)

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej sędzia ma prawo wg swojego uznania do przyznania tego tytułu w drodze porównania zwycięskich psów/suk z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i przyznanym wnioskiem CWC z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy rasy czarny terier rosyjski w Polsce) i championów. Oznacza to, że tytuł ten może być przyznany tylko jeden na płeć. W razie braku konkurentów do porównania sędzia również może wg własnego uznania przyznać ten tytuł psu/suce, którego/ą w indywidualnej ocenie w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy CTR-a) lub championów ocenił na ocenę doskonałą i przyznał mu/jej pierwszą lokatę i wniosek CWC.

 

ZWYCIĘZCA KLUBU WETERANÓW (ZW. KL. WET.)

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej sędzia ma prawo wg swojego uznania do przyznania tego tytułu psu/suce, którego/ą ocenił w klasie weteranów na ocenę doskonałą i przyznał mu/jej lokatę pierwszą (liczba psów/suk startujących w klasie nie ma znaczenia).

 

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA POLSKI (MŁ. ZW. PL.)

z podaniem miasta i roku może otrzymać (wg uznania sędziego) w każdej rasie pies i suka, który/a na wystawie międzynarodowej (jedna taka wystawa w roku) wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego w klasie młodzieży zostanie przez sędziego oceniony/a na ocenę doskonałą i otrzyma lokatę pierwszą (liczba konkurentów w klasie nie ma znaczenia).

 

ZWYCIĘZCA POLSKI (ZW. PL.)

z podaniem miasta i roku może otrzymać (wg uznania sędziego) w każdej rasie pies i suka, który/a uzyskał/a ten tytuł na wystawie międzynarodowej (jedna taka wystawa w roku) wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego w wyniku porównania i wyłonienia przez sędziego zwycięzcy ze zwycięzców klas: pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy rasy czarnego teriera rosyjskiego w Polsce) i championów z lokatami I i ocenami doskonałymi oraz przyznanym wnioskiem CWC. Oznacza to, że tytuł ten może być przyznany tylko jeden na płeć. W razie braku konkurentów do porównania sędzia również może wg własnego uznania przyznać ten tytuł psu/suce, którego/ą w indywidualnej ocenie w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy CTR-a) lub championów ocenił na ocenę doskonałą i przyznał mu/jej pierwszą lokatę i wniosek CWC.

 

ZWYCIĘZCA WYSTAWY CHAMPIONÓW

z podaniem miasta i roku może otrzymać (wg uznania sędziego) w każdej rasie pies i suka, który/a uzyska ten tytuł na wystawie championów (jedna taka wystawa w roku) wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego. O tytuł ten mogą ubiegać się psy/suki z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.), Championa oraz Młodzieżowego Championa (tytuł Młodzieżowego Championa upoważnia do wzięcia udziału w tej wystawie tylko w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju, które startując w klasie championów (odpowiednio do swojej płci) zdobędą lokatę pierwszą i ocenę doskonałą. W razie braku konkurentów do porównania w danej klasie sędzia również może wg własnego uznania przyznać ten tytuł psu/suce, którego/ą w indywidualnej ocenie ocenił na ocenę doskonałą i przyznał mu/jej pierwszą lokatę i wniosek CWC.

 

NAJLEPSZA PARA HODOWLANA

stanowią ją pies i suka jednej rasy zgłoszone na daną wystawę i będące własnością jednego wystawcy. Konkurencja ta musi być rozegrana na ringu, na którym odbywa się sędziowanie danej rasy. W rasach, gdzie zgłoszonych jest więcej niż jedna para, sędzia wybiera najlepszą z nich i tylko ona uczestniczy w finałach na ringu honorowym, gdzie spośród wszystkich najlepszych par różnych ras wyznaczony sędzia do tej konkurencji wybiera parę zwycięską i finalistów (zwykle są to lokaty 1, 2, 3, 4).

 

NAJLEPSZA GRUPA HODOWLANA

grupę stanowią minimum 3, a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy. Konkurencja ta musi być rozegrana na ringu, na którym odbywa się sędziowanie danej rasy. W rasach, gdzie zgłoszonych jest więcej niż jedna grupa, sędzia wybiera najlepszą z nich i tylko ona uczestniczy w finałach na ringu honorowym, gdzie spośród wszystkich najlepszych grup różnych ras wyznaczony sędzia do tej konkurencji wybiera grupę zwycięską i finalistów (zwykle są to lokaty 1, 2, 3, 4).

 

ZWYCIĘZCA DERBY

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej mogą być zorganizowane dodatkowe konkurencje m.in. wybór najlepszego psa i najlepszej suki urodzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym wystawę. Konkurencja ta nosi nazwę Derby. Zwykle w konkurencji tej mogą brać udział psy/suki, które urodziły się w roku kalendarzowym poprzedzającym wystawę i na danej wystawie w ocenie indywidualnej rasy otrzymały w swojej klasie minimum ocenę doskonałą.

 

NAJLEPSZY REPRODUKTOR

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej mogą być zorganizowane dodatkowe konkurencje m.in. wybór Najlepszego Reproduktora. Do konkurencji tej musi zostać przedstawione potomstwo, którego ojcem jest dany pies starający się o ten tytuł (minimum trzech jego potomków z co najmniej dwóch różnych skojarzeń, zgłoszone na daną wystawę).

 

NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej mogą być zorganizowane dodatkowe konkurencje m.in. wybór Najlepszej Suki Hodowlanej. Do konkurencji tej musi zostać przedstawione potomstwo, którego matką jest dana suka starająca się o ten tytuł (minimum trzech jej potomków z co najmniej dwóch różnych skojarzeń, zgłoszone na daną wystawę).

 

NAJLEPSZA HODOWLA

na organizowanej raz do roku przez Klub Komisję Zarządu Głównego wystawie klubowej mogą być zorganizowane dodatkowe konkurencje min. wybór Najlepszej Hodowli. Do konkurencji tej muszą zostać przedstawione psy/suki, które noszą ten sam przydomek hodowlany (minimum trzech przedstawicieli danej rasy zgłoszonych na daną wystawę). 

 

NAJPIĘKNIEJSZY PIES/SUKA ODDZIAŁU

organizatorzy wystawy mogą zorganizować konkurencję o tytuł Najpiękniejszego Psa/Suki Oddziału. Konkurencja rozgrywana jest na ringu honorowym, a mają prawo w niej uczestniczyć psy/suki, które są zarejestrowane w danym Oddziale pod warunkiem, że zdobyły na danej wystawie tytuł BOB.

 

NAJPIĘKNIEJSZY PIES/SUKA RAS POLSKICH

organizatorzy wystawy mogą zorganizować konkurencję o tytuł Najpiękniejszego Psa/Suki Ras Polskich. Konkurencja rozgrywana jest na ringu honorowym, a mają prawo w niej uczestniczyć psy/suki ras polskich, które zdobyły na danej wystawie tytuł BOB.

 

NAJPIĘKNIEJSZY PIES/SUKA RAS UŻYTKOWYCH

organizatorzy wystawy mogą zorganizować konkurencję o tytuł Najpiękniejszego Psa/Suki Ras Użytkowych. Konkurencja rozgrywana jest na ringu honorowym, a mają prawo w niej uczestniczyć psy/suki ras uznanych za użytkowe, które zdobyły na danej wystawie tytuł BOB.

Redakcja Świata Czarnego Teriera

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768